Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai

OM azonosító: 032031
Intézmény neve: Jó Pásztor Katolikus Óvoda
Székhely címe: 3100 Salgótarján Damjanich út 5.
Székhelyének megyéje: Nógrád
Intézményvezető neve: Bali Imréné
Telefonszáma: 32/ 513-135
E-mail címe: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.05.30.

Ellátott feladat: óvodai nevelés

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Váci Egyházmegye Ordináriusa
Fenntartó címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: dr. Csáki Tibor
Telefonszáma: 27/814-122
E-mail címe: foigazgato@ekif-vac.hu

3. Óvodapedagógusok száma 8 fő

Ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

8 fő

Ebből

Szakvizsgázott

2 fő

Ebből

Óvodavezető – Felsőfokú végzettséggel és szakvizsgával rendelkezik

1fő

 

4. Nevelő – oktató munkát segítők száma 6 fő

Ebből

Dajka végzettséggel rendelkező

3 fő

Ebből

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Ebből

Konyhai kisegítő

1 fő

Ebből

Takarító

1 fő

 

5. Óvodatitkári és gazdasági feladatokat ellát: 1 fő főiskolai végzettséggel

6. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen.

Az óvoda felvételi körzete: Salgótarján város és vonzáskörzete 

A beiratkozás helyszíne: Jó Pásztor Katolikus Óvoda 3100 Salgótarján, Damjanich út 5. 

A beiratkozás időpontja: folyamatosan a létszám eléréséig, de a város jegyzője által kiírt időpontokban is várjuk az érdeklődőket. 

Kérjük, gyermekükkel együtt jöjjenek és hozzák magukkal:
- a szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (születési anyakönyvi kivonat VAGY személyi igazolvány VAGY útlevél);
- a gyermek TAJ kártyáját - a gyermek keresztlevelét és plébánosi ajánlást! 
-ha van gyermekvédelmi határozat (másolata) 
-a gyermek tartós betegségéről orvosi igazolás 

Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére is. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a meghatározott időpontban. A 2019/2020-os nevelési évre a 2016.09.01 – 2017.08.31. között születetteknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. 

A gyermek felvételéről legkésőbb a beiratkozást követő 15 napon az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 napos határidőn belül a szülők a Jó Pásztor Katolikus Óvoda Vezetőjének (3100 Salgótarján Damjanich út 5.) címzett és átadott, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. 

A beiratkozásra meghatározott idő

Óvodai felvétel: egész évben folyamatos.
Az éves beiratkozás minden évben a fenntartó által engedélyezett időpontban, általában a helyi jegyző által kijelölt időpontban történik. Az időpontot kifüggesztjük az óvodában és a városi katolikus templomokban is kihirdetésre kerül. Évközi beiratkozás lehetséges szabad férőhelyek esetén.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Intézményünk 80 férőhelyes, 4 csoportos óvoda, homogén életkorú csoportokkal.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az óvodai ellátás intézményünkben ingyenes.

Fizetési kötelezettség, csak az étkezése után terheli a családokat.
Étkezési díj: 450.-Ft/ nap

Ingyenes étkezésben részesülnek a 2015. évi LXIII. törvény 1.§ (1) aa) ab) ac) ad) ae) pontjai alapján azok, akik nyilatkozatot tesznek.

A gyermekétkeztetés során az óvodai térítési díj 100%-át normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után:
- ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- ha a gyermek olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
- ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,
- ha a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- ha a gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér járulékokkal csökkentett összegének a 130%-át,
- a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A fenntartó nevelési évenként egy alkalommal – nevelési év végén - kéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény egész éves nevelési-oktatási, hitéleti tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen írásban, és küldje el az EKIF Főigazgatójának és Oktatási igazgatójának.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvodai nevelési év rendje: adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Óvodánk nyitva tartása munkanapokon:
Hétfőtől – péntekig: 6.30 – 17.00 óráig. Ez idő alatt a gyermekek számára óvodapedagógus felügyelet biztosított.

Tervezett nevelés nélküli munkanapok:
2018. Nov.23. Nevelési értkezlet
2019.január 3-4 Lelkigyakorlat
2019.Nagycsütörtök
2019.május 24. Szakmai konferencián való részvétel

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Veni Sancte – évnyitó szentmise              2018. 09. 07.
Magyar népmese napja – Nagyi mesél   2018. 09. 28.
Állatok világnapja  2018. 10. 04.
Szüret    2018. 10. 05.
Márton napi lámpás felvonulás  2018. 11. 09.
Adventi koszorú kötés   2018. 11.29.
Adventi gyertyagyújtás – részvétel a városi eseményeken 2018.12.02.09.16.23.
Emlékezés Szent Miklósra 2018. 12. 06.
Lelki beszélgetés a szülőkkel 2018.dec eleje
Karácsonyi vásár 2018.12.10-11.
Luca búza ültetése 2018.12.13.
Karácsonyi ünnep a Főplébánia templomban      2018. 12. 21.
Karácsony Betlehemes Acélgyári templom 2018.12.15.8.30.
Vízkereszt, templomlátogatás    2018. 01. 05.
Balázs-áldás       2019. 02. 02.
Jótékonysági bál 2019.02.16.
Farsang 2019.márc.01
Hamvazószerda 2019.03.06.
Nemzeti ünnepünk Március 15. 2019. 03. 14.
Nagyböjti lelki beszélgetés szülőknek 2019.márc.eleje
Szent József ünnepe - Apák napja   2019. 03. 19.
Óvodás Keresztút a Kálvária dombon      2019. 03. 27
Hol jártál báránykám...? Új ovisaink nyílt napja 2019.04.25.
Anyák napi ünnepség, Szűz Anya köszöntése a templomban  2019. 05. 06. 
Madarak és fák napja     2019. 05. 10. 
Jó Pásztor vasárnapja - névadó ünnepünk 2019.05.12.
Gyermekhét       2019. 05. 27 - 31
Nagyok búcsúztatója      2019.06.07
VI. Óvodás Zarándoklat Mátraverebély-Szentkút  tervezés alatt