Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

OM azonosító: 032031
Intézmény neve: Jó Pásztor Katolikus Óvoda
Székhely címe: 3100 Salgótarján Damjanich út 5.
Székhelyének megyéje: Nógrád
Intézményvezető neve: Bali Imréné
Telefonszáma: 32/ 513-135
E-mail címe: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.09.07.

Ellátott feladat: óvodai nevelés

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Váci Egyházmegye Ordináriusa
Fenntartó címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Selmeczi Zoltán
Telefonszáma: 27/814-122
E-mail címe: foigazgato@ekif-vac.hu

3. Óvodapedagógusok száma 8 fő

Ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

8 fő

Ebből

Szakvizsgázott

2 fő

Ebből

Óvodavezető – Felsőfokú végzettséggel és szakvizsgával rendelkezik

1fő

 

4. Nevelő – oktató munkát segítők száma 8 fő

Ebből

Dajka végzettséggel rendelkező

4 fő

Ebből

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Ebből

Konyhai kisegítő

1 fő

Ebből

Takarító

1 fő

 

5. Óvodatitkári és gazdasági feladatokat ellát: 1 fő

6. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen.

Az óvoda felvételi körzete: Salgótarján város és vonzáskörzete 

A beiratkozás helyszíne: Jó Pásztor Katolikus Óvoda 3100 Salgótarján, Damjanich út 5. 

A beiratkozás időpontja: folyamatosan a létszám eléréséig, de a város jegyzője által kiírt időpontokban is várjuk az érdeklődőket. 

Kérjük, gyermekükkel együtt jöjjenek és hozzák magukkal:
- a szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (születési anyakönyvi kivonat VAGY személyi igazolvány VAGY útlevél);
- a gyermek TAJ kártyáját - a gyermek keresztlevelét és plébánosi ajánlást! 
-ha van gyermekvédelmi határozat (másolata) 
-a gyermek tartós betegségéről orvosi igazolás 

Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére is. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától  legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a meghatározott időpontban. A 2021/2022-es nevelési évre a 2018.09.01 – 2019.08.31. között születetteknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. 

A gyermek felvételéről legkésőbb a beiratkozást követő 15 napon az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 napos határidőn belül a szülők a Jó Pásztor Katolikus Óvoda Vezetőjének (3100 Salgótarján Damjanich út 5.) címzett és átadott, érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. 

A beiratkozásra meghatározott idő

Óvodai felvétel: egész évben folyamatos.
Az éves beiratkozás minden évben a fenntartó által engedélyezett időpontban, általában a helyi jegyző által kijelölt időpontban történik. Az időpontot kifüggesztjük az óvodában és a városi katolikus templomokban is kihirdetésre kerül. Évközi beiratkozás lehetséges szabad férőhelyek esetén.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Intézményünk 80 férőhelyes, 4 csoportos óvoda, homogén életkorú csoportokkal.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az óvodai ellátás intézményünkben ingyenes.

Fizetési kötelezettség, csak az étkezése után terheli a családokat.
Étkezési díj: 500.-Ft/ nap

Ingyenes étkezésben részesülnek a 2015. évi LXIII. törvény 1.§ (1) aa) ab) ac) ad) ae) pontjai alapján azok, akik nyilatkozatot tesznek.

A gyermekétkeztetés során az óvodai térítési díj 100%-át normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után:
- ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- ha a gyermek olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
- ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos,
- ha a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- ha a gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér járulékokkal csökkentett összegének a 130%-át,
- a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A fenntartó nevelési évenként egy alkalommal – nevelési év végén - kéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény egész éves nevelési-oktatási, hitéleti tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen írásban, és küldje el az EKIF Főigazgatójának és Oktatási igazgatójának.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az óvodai nevelési év rendje: adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Óvodánk nyitva tartása munkanapokon: 10.5 óra
Hétfőtől – péntekig: 6.30 – 17.00 óráig. Ez idő alatt a gyermekek számára óvodapedagógus felügyelet biztosított.

Tervezett nevelés nélküli munkanapok:

Tervezett nevelés nélküli munkanapok:
2020. Nov.06. 30+ továbbképzés megvalósítása a KaPI szervezésében
2021. január 31. Félévi értékelés - nevelőtestületi közösségépítés
2021 március 20 Nagyböjti készület
2021.május 22. Szakmai konferencián való részvétel
2021.június 29. Nevelőtestületi kirándulás

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

aug.30. Veni Sancte - évnyitó szentmise - táskaáldás
szept.19 - Vízhez szoktatás a nagycsoportosok részére 10 héten át
szept.26 Családi nap – óvoda minden csoportját érinti
szept.29. Szüret az óvodában
okt.04. Állatok világnapja - látogatás a Somoskői Vadasparkban
nov.11 . Szent Márton nap – lámpás felvonulás
nov.26. Adventi koszorúkötés – közös készület a családokkal
dec.1 Adventi gyertyagyújtás a város főterén - minden csoport
dec.8.Adventi gyertyagyújtás a város főterén - Bárány és a Csigabiga csoport
dec.15.Adventi gyertyagyújtás a város főterén - Halacska csoport
dec.22, Adventi gyertyagyújtás a város főterén – Nyuszi csoport
dec.06. Szent Miklós ünnepe
dec.9 -10 Karácsonyi vásár
dec…… Szülőknek adventi készület
dec.13. Luca búza ültetés mind a 4 csoportban
dec.20. Karácsonyi műsor a Főplébánia templomban
dec.25. Betlehemes játék az egyházközség híveinek – Acélgyári templom 8.30.
2020.jan.06. Vízkereszt - Házszentelés
febr.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
febr.03. Balázs –áldás az óvodában
febr.15. Jótékonysági bál
febr. 21. Farsang
febr.26. Hamvazószerda – hamvazkodás minden csoportban
márc.19. Szent József napja – édesapák, nagypapák köszöntése mind a 4 csoportban
márc…. Lelki készület szülőknek
ápr. 16. „ Hol jártál báránykám?” Nyílt nap az új kiscsoportosainknak
máj.03. Jó Pásztor vasárnapja Névadó ünnepi szentmise
máj.04. Anyák napja – édesanyák, nagymamák köszöntése mind a 4 csoportban
máj.23. Ovis zarándoklat – Mátraverebély Szentkút Egyházmegye óvodásainak hagyományos zarándoklat nemzeti kegyhelyünkre
máj.25 - GYEREKHÉT különböző színes programokkal
máj.29. Nagyok búcsúztatója
jún.14. Veni Sancte – év végi hálaadó szentmise